http://bb.aogskmc.org

分隊簡介
中級組
初級組
幼級組
導師簡介
隊員招募
BB簡介
對外連結
網上相簿

隊員需知
資料庫
主頁
基督少年軍初級組大本營
            通告櫃   ==>   通告櫃

基督少年軍初級組 2018年7月至9月活動 (Version 1)

日期

~ A ~

~ B ~

06/07

活 動

部份Team A 觀察螢火蟲
(6:30PM-10:00PM

軍識: 禮儀    (2nd U

遊戲                                         2nd U

13/07

活 動

 BB 世界盃                             2nd U

靈性: 認識聖經   (2nd U

升降旗禮

20/07

活 動

Team Building                      2nd U

技能:執拾背囊   (2nd U

27/07

特別

BB Summer Camp (25-27/07/2018)

活動

Camp後暫停集隊

03/08

活 動

  足毽                                       2nd U

球類:球類    (2nd U

10/8

活 動

魔力橋                                     2nd U

體能: 齊齊玩   (2nd U

升降旗禮

17/08

活 動

IQ 遊戲                                   2nd U  

體能:跳繩    (2nd U

24/08

活 動

羽毛球                                     2nd U

棋類: 五子棋   (2nd U

31/08

活 動

生日週:合組 (水戰)  (2nd U

07/09

活 動

 少年軍知識                                (1st U)

興趣:合作遊戲                     (1st U)

14/09

活 動

繩結                                             (1st U)

整裝代發                               (1st U)

升降旗禮

21/09

活 動

中秋節手工                                (1st U)

技能:烹飪                            (1st U)

28/09

活 動

制服整理                                   (1st U)

活動: 遊戲     (2nd U)

1st U (First Uniform) , 1号製服  : 白恤衫、藍色西褲/裙、長白襪、皮鞋。
2nd U
(Second Uniform) , 2号製服 : 藍Tee、運動褲、波鞋。修改日期  2018/07/06